O rodičovské Lince

Z celé ČR se na nás mohou obrátit rodiče, prarodiče a další rodinní příslušníci, pedagogové, všichni dospělí, kteří mají starost o děti. Nabízíme krizovou pomoc a základní sociální poradenství po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu.

606 021 021 (O2 operátor)
pomoc@rodicovskalinka.cz


Historie

Provoz Rodičovské linky (RL) byl zahájen roku 2. 4. 2001. Zavedením Rodičovské linky reagovalo Sdružení Linka bezpečí na potřebu rodičů, kteří se stále častěji obraceli na Linku bezpečí pro děti. Sdružení Linka bezpečí zřídilo speciální linku krizové pomoci pro rodiče a rodinné příslušníky. RL své služby zpočátku nabízela každé pondělí a středu v odpoledních tříhodinových blocích. Od začátku roku 2002 začala nabízet své služby v době závěrečného vysvědčení a od roku 2004 rozšířila své služby i na pololetní vysvědčení. V tomto rozsahu nabízela své služby až do konce srpna 2007.

Od 1. září 2007 Rodičovská linka rozšířila své služby na každý pracovní den. Od 1. 12. 2012 byl provoz linky rozšířen na šestihodinový provoz, tj. pondělí až čtvrtek od 9 do 21 hod., pátek od 9 do 17 hod. Od 1. 4. 2011 začala Rodičovská linka nabízet své služby i prostřednictvím e-mailu.
 
Poslání Rodičovské linky

Posláním Rodičovské linky je poskytovat krizovou pomoc a základní sociální poradenství rodičům a jiným rodinným příslušníkům, pedagogům a ostatním, kteří jednají v zájmu dětí, a tím mnohostranně posilovat rodinu a její příslušníky, předcházet negativním jevům v rodině a snižovat nežádoucí chování vůči dětem.
 
Cíle Rodičovské linky

Cílem sociální služby je umožnit rodičům, prarodičům, ostatním rodinným příslušníkům a pedagogům prostřednictvím krizové pomoci a základního sociálního poradenství řešit svoji nepříznivou situaci, která se týká dětí, a zároveň zůstat součástí přirozeného místního společenství a žít běžným způsobem. Služba Rodičovské linky zachovává a rozvíjí důstojný život uživatelů a je poskytována odborníky.
 
Obecný cíl
Obecným cílem je posílit kompetence klienta služby tak, aby po ukončení kontaktu mohl využít svých vnitřních a vnějších zdrojů a poskytnutých informací pro řešení popisované situace.
 
Konkrétní cíle

 1. posilovat kompetence a zdroje rodičů, rodinných příslušníků, pedagogů a ostatních, kteří jednají v zájmu dítěte, při řešení obtížné situace týkající se dětí
 2. zprostředkovat kontakty na státní a nestátní organizace či instituce, jež jsou součástí sociální sítě, ozřejmit jejich možnosti a formu pomoci
 3. intervenovat v případech ohrožujících zdraví a život dítěte, resp. při podezření na ně, u jednotlivých složek integrovaného záchranného sytému a oddělení sociálně právní ochrany.
 4. posilovat schopnost klientů uplatňovat svá práva, oprávněné zájmy a obstarávat osobní záležitosti.

Cílová skupina

Rodičovská linka poskytuje anonymně svou službu klientům z celé České republiky, kteří jsou schopni komunikovat v českém jazyce.
 
Služby jsou určeny:

 • osobám v krizi
 • rodinám s dítětem/dětmi

Užší vymezení cílové skupiny:

 • rodiče dětí, dospívajících a mladých dospělých do 26 let
 • prarodiče,
 • ostatní rodinní příslušníci,
 • ostatní osoby, jež jednají v zájmu dítěte (např. pedagogové, sousedé)

Služba není poskytována

 • volajícím do věku 17 let
 • dospělým, kteří chtějí řešit krizové situace, které se netýkají dětí, dospívajících či mladých dospělých (do 26let)
 • volajícím v akutní intoxikaci návykovou látkou ve stavu, který jim znemožňuje nabízenou službu využít

 
Zájemci, kteří nespadají do naší cílové skupiny, jsou odkazováni na příslušné odborné organizace nebo instituce.  Pomoc jim poskytujeme pouze v případě akutní krize ohrožující život volajícího nebo jeho okolí.
 
Na RL se obrací volající s těmito hlavními tématy:

 • obtíže ve výchově, a to od běžných (jako je např. zvládání vzteku u malých dětí), až po závažné obtíže (jako např. zvýšená agresivita, lhaní, opakované krádeže, zneužívání návykových látek, apod.)
 • závažné rodinné situace jako je např. rozvod, spor o dítě, úmrtí člena rodiny, tíživá sociální situace
 • problémy spjaté se školní docházkou jako např. potíže s prospěchem, záškoláctvím, šikanou, volbou školy
 • obtíže osobnostního charakteru, které vyžadují intervenci psychologa, psychiatra nebo jiných odborníků
 • podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte ve svém okolí.

Uživatel má právo na:

 • službu bez rozdílu pohlaví, rasy, původu, náboženské a sexuální orientace, zdravotního stavu, politického přesvědčení a socioekonomického postavení, pokud to umožňují principy telefonické krizové pomoci.
 • poskytnutí informací o svých právech, a to formou srozumitelnou jeho věku, situaci a stavu.
 • všechny informace potřebné k tomu, aby se mohl před zahájením spolupráce s Rodičovskou linkou rozhodnout, zda v ní bude pokračovat.
 • diskrétnost, zachování mlčenlivosti o okolnostech jeho případu ze strany Rodičovské linky a jejich pracovníků, pokud zákon neukládá jinak (např. § 167 a 168 trestního zákona).
 • službu prováděnou kvalifikovanými pracovníky.
 • poskytování krizové intervence a základního sociálního poradenství zdarma kromě poplatku za telefonickou službu.
 • zachování anonymity.
 • ochranu veškerých údajů (osobní údaje, zprávy a záznamy týkající se průběhu kontaktů).
 • možnost podat stížnost na pracovníka či kvalitu služby u vedoucího pracovníka, statutárního orgánu Linky bezpečí nebo u jiné organizace řešící problematiku lidských práv.
 • ukončení kontaktu s pracovníkem Rodičovské linky na základě vlastního rozhodnutí.
 • znovunavázání kontaktu s pracovníkem Rodičovské linky dle vlastního uvážení.
 • informace o možných postupech řešení situací, se kterými se na Rodičovskou linku obrací. Rovněž má právo být seznámen s případnými riziky, která jsou s doporučenými postupy spojena.
 • službu přiměřenou povaze jeho zakázky. Její naplňování je limitováno vymezením služeb Rodičovské linky.
 • dostupné informace a kontakty na další organizace a instituce poskytující psychosociální služby
 • informaci, že sdělí-li identifikační údaje dítěte, u něhož je podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání, postoupíme je státním orgánům.
 • přiměřenou informaci o krocích, které v zájmu zachování zdraví a života podnikneme v případě bezprostředního ohrožení života volajícího nebo třetí osoby.

Povinnost klienta:
 

 • komunikovat v rámci běžné společenské normy (bez napadání a urážení pracovníka)